Grupa nr B/GIM/9

Uczestnicy, uczennice i uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, w ramach zajęć utrwalali i poszerzali swoją wiedzę z fizyki. Przeprowadzali doświadczenia i pomiary, rozwijając umiejętność samodzielnego formułowania wniosków. Rozwiązywali złożone i niestandardowe zadania, które wymagały wykorzystania wiedzy z różnych działów fizyki. Udział w zajęciach pozwolił uczniom podnieść poziom wiedzy, a w konsekwencji otrzymać wyższą ocenę z fizyki.

W ramach projektu została zorganizowana wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Adam Ratuś

Aktywność fizyka

 

      Adekwatnie dobrana metoda wspomagająca proces gromadzenia i przechowywania wiedzy, może przyczynić się do poprawy efektów uczenia się i do skrócenia czasu nauki od 2 do 3 razy. program warsztatów z technik efektywnego uczenia sie dotyczył zasad skutecznego uczenia się. W każdej grupie wiekowej wskazane jest przeprowadzenie "diagnozy" dotyczącej indywidualnych stylów uczenia się przy pomocy zaproponowanego przez nas narzędzia, oraz przeprowadzenie dyskusji nauczyciela z uczniami na temat tych stylów. Należy zaznaczyć, że przygotowane narzędzie ma służyć temu , aby ułatwić uczniowi samoobserwację dotyczącą ich własnych sposobów uczenia się. Na warsztatach z technik efektywnego uczenia się szczególny nacisk został położony na wzmocnienie: 
- umiejętności samodzielnego uczenia się,
- wiary we własną skuteczność w procesie uczenia się,
- umiejętność logicznego myślenia,
- umiejęnosc tworzenia właściwych warunków do nauki,
- organizowanie własnej pracy.
Uczestnictwo w warsztatach efektywnego uczenia się umożliwiło uczniom poznanie ogólnych zasad i wybranych technik uczenia się. Umiejętności nabyte podczas tych zajęć uczniowie będą mogli wykorzystać także w dalszej edukacji.

IZABELA RUDZIŃSKA

Jakub Dziki

Martyna Kuta

Martynów

Małgosia Cykowska

Oliwia Kaczor m

Weronika Kulig

 

      Na zajęciach języka angielskiego Koło zainteresowań uczniowie nabywali wiadomości wykraczających poza podstawę programową dla szkół podstawowych. Zastosowano aktywne metody pracy. Uczniowie tworzyli mapy myśli, plansze tematyczne. W nauczaniu gramatyki stosowano głownie metodę indukcyjną, w której uczniowie sami dochodzą do wiedzy, tworzą reguły, a także metodę, która polega na samodzielnym nauczeniu się, zrozumieniu danego zagadnienia gramatycznego i w kolejnym etapie przedstawieniu go całej grupie w wybrany przez siebie sposób przejmując rolę nauczyciela. Uczniowie rozwijali również umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem, mówienia i tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych. Ponadto korzystali z zasobów internetu do wyszukiwania informacji na temat krajów anglojęzycznych.

Na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego uczniowie wyrównywali braki za pomocą aktywnych metod pracy. Uczniowie m.in. tworzyli własne pomoce dydaktyczne - fiszki, za pomocą których uczyli siebie samych, ale też swoje koleżanki i kolegów w parach w wybrany przez siebie sposób. Wykorzystywali je do tworzenia zdań, mini-dialogów i gier językowych. Uczniowie ćwiczyli umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem, tworzyli krótkie dialogi ustnie i krótkie wypowiedzi pisemne.

Wojciech Malik

 

 

06 kwietnia 2017r. grupa projektowa teatralno – dziennikarska spotkała się z producentem filmowym p. Mariuszem Jankowskim. Tematem wywiadu była fotografia i film.

Pan Jankowski opowiedział nam o sobie, swoich zainteresowaniach. Największą jego pasją jest zdecydowanie film, a jeżeli chodzi o fotografię – to zdjęcia ludzi. Poznaliśmy tajniki kręcenia trudnych scen, np. pożaru, rozstrzeliwania. Wiemy już, jakie są zadania reżysera, scenografa, dźwiękowca itd. Pan Mariusz pokazał nam swoją kamerę i przybliżył jej działanie. Dowiedzieliśmy się, jak przebiega montaż filmu. Obejrzeliśmy fragment filmu „Podwójne korzenie” w reżyserii p. Jankowskiego. Grają w nim nasi koledzy – Mikołaj i Igor.

To było ciekawe i pouczające spotkanie. Miło spędziliśmy czas.

Grupa projektowa
teatralno - dziennikarska

4 IMG_0357

3 IMG_0356

2 spot_z_filmem

1 spot_z_filmem

 

 
Weitere Beiträge...
22238768
22463032